Choices Rising abortion pill clinic in California and Hawaii. Virtual abortion clinic logo.
Choices Rising virtual abortion pill clinic in CA and HI graphic 4
Choices Rising virtual abortion pill clinic in CA and HI graphic 5

Need an interpreter

Choices Rising interpreter

We have partnered with a professional interpreting agency that offers services in many languages.

If you speak a language other than English and are in need of a consultation, please call (707) 200-8291 and we will connect with the agency who will find an interpreter to help us overcome the communication barrier in order to provide you with the care you need.

Español: Si necesita asistencia en Español, llame a nuestra clínica que uno de nuestro proveedores de salud lo atendera. (707) 200-8291 

Hmong: Peb tau koom tes nrog lub koom haum kws txhais lus uas muaj kev pab cuam ntau yam lus.

Yog hais tias koj hais ib yam lus uas tsis yog lus Askiv thiab xav tau kev sab laj, thov hu rau (707) 200-8291 thiab peb yuav txuas nrog lub koom haum uas yuav nrhiav tau ib tug neeg txhais lus los pab peb kov yeej kev sib txuas lus barrier thiaj li yuav muab rau koj. tu koj xav tau.

Lao: phuakhao dai huammukab ongkan aepphasa mu asib thihaibolikan nairai phasa thachao vaophasa un nokneu paichakphasaangkid  lae tongkan kham puksa  kalunaothha (707) 200-8291  aelv phuakhaocha tidtokab ongkan thicha sokha nai phasa pheuosuany phuakhao phanpha upasakkansusan  pheuosanong haichao  kanduael thithantongkan.

Chinese: Wǒmen yǔ tígōng duō zhǒng yǔyán fúwù de zhuānyè kǒuyì jīgòu hézuò.

Rúguǒ nín shuō yīngyǔ yǐwài de yǔyán bìng xūyào zīxún, qǐng zhìdiàn (707) 200-8291, wǒmen jiāng yǔ gāi jīgòu liánxì, gāi jīgòu jiāng xúnzhǎo kǒuyì yuán bāngzhù wǒmen kèfú gōutōng zhàng’ài, yǐbiàn wèi nín tígōng zhàogù nǐ xūyào.

French: Nous avons établi un partenariat avec une agence d’interprétation professionnelle qui offre des services dans de nombreuses langues.

Si vous parlez une langue autre que l’anglais et avez besoin d’une consultation, veuillez appeler le (707) 200-8291 et nous nous mettrons en contact avec l’agence qui trouvera un interprète pour nous aider à surmonter la barrière de communication afin de vous fournir le soins dont vous avez besoin.

Arabic:  لقد عقدنا شراكة مع وكالة ترجمة محترفة تقدم خدمات بالعديد من اللغات. إذا كنت تتحدث لغة أخرى غير الإنجليزية وتحتاج إلى استشارة ، فيرجى الاتصال بالرقم (707) 200-8291 وسنتواصل مع الوكالة التي ستجد مترجمًا فوريًا لمساعدتنا في التغلب على حاجز الاتصال من أجل تزويدك بـ الرعاية
التي تحتاجها.

Filipino (Tagalog): Nakipagsosyo kami sa isang propesyonal na ahensya ng pagsasalin na nag-aalok ng mga serbisyo sa maraming wika.

Kung nagsasalita ka ng isang wika maliban sa Ingles at nangangailangan ng konsultasyon, Mangyaring tumawag sa (707) 200-8291 at makikipag-ugnayan kami sa ahensya na hahanap ng interpreter upang matulungan kaming malampasan ang hadlang sa komunikasyon upang mabigyan ka ng pangangalaga na kailangan mo.